Debatindlæg fra Peder Meyhoff

Der var engang vi havde Postgiro…. Nu har vi Nets der er blevet en pengemaskine for en amerikansk kapitalfond. Indlæg i Pingvinnyt hvor PM gør rede for hvordan det offentliges Postgiro blev privatiseret og pengeinstitutternes fælles betalingsservice endte som en pengemaskine for en amerikansk kapitalfond og firmaets direktion. EL vil have et statsejet Dankort, og et NemID drevet af det offentlige. Og PM har behandlet det samme emne i dette læserbrev i Stiftstidende; det er skrevet som et svar på en lederartikel i avisen.

Den grønne check og Enhedslistens klimaplan. Indlæg i Pingvinnyt hvor PM gør rede for hvorfor ‘den grønne check’ er et godt og socialt redskab til at kompensere udvalgte borgere – fx borgere med relativ lav indkomst – for de udgifter de får som følge af nøjere og nye afgifter på udledning af klimagasser.

Der skal ikke skæres i tilskuddet til friskolerne, men folkeskolen skal gøres bedre. Debatindlæg i Favrskovposten hvor PM fremlægger EL’s holdning til tilskuddet til friskolerne. Tilskuddet skal ikke – som Socialdemokraterne foreslår – sættes ned. I stedet skal folkeskolen gøre bedre og mere attraktiv.

E45 kræver langsigtede løsninger, ikke mere asfalt. Debatindlæg i Århus Stiftstidende hvor PM argumenterer imod at argumentet om at fortsat vækst er afhængig af at E45 udvides. Vækst er ikke et ubetinget gode, og der er andre måder at løse trafikproblemerne på. Flere og bedre veje skaber bare endnu flere biler.

Mere træ, mindre beton og cement. Debatindlæg i Midtjyllands Avis hvor PM argumenterer for at fremme byggeri af træ. Fremstilling af cement (og dermed beton) står for 5-7 % af den samlede udledning af CO2 i verden. I øvrigt udleder produktion af mursten også CO2. Det er derfor oplagt at bruge mere træ der omvendt opsamler CO2.

Hvorfor benytter regeringen og DF ikke trafikaftalen til at komme med mere klimavenlige løsninger? Debatindlæg i Favrskovavisen i anledning af regeringen og DF infrastrukturaftale fra foråret 2019. Her foreslår regeringen og DF adskillige nye veje (plus genbruger nogle jernbaner der allerede er med i Togfondsaftalen).

CO2-kompensation i Favrskov. Lokalt debatindlæg hvor PM foreslå at kommunens politikere og medarbejdere flyver mindre – og når det er nødvendigt at flyve, da at kommunen sørger for at købe CO2-kompensation. PM argumenterer her for at skabe et kompensationsprojekt over sårbare drikkevandsområder i Favrskov Kommune.

Uvelkommen i et fremmed land? Lokalt læserbrev hvor PM tager til genmæle mod borgerlige byrådspolitikere der er forargede over at flygtningene generelt har et ret højt fravær på den kommunale sprogskole. Men der er jo flere årsager til fravær – og måske er flygtningenes motivation ret lille, når de ved at det er regeringens mål at de skal sendes hjem så hurtigt som muligt.

Pingvinnyt har stillet FT-kandidaterne i Favrskovkredsen en række spørgsmål som PM har besvaret således (overskrifterne er Pingvinnyts):

Kan en mindsteløn reguleret af politikerne være en måde at sikre Danmark mod urimeligt billig arbejdskraft fra udlandet på?
En lovbestemt mindsteløn er en dårlig idé. Det lyder ganske vist besnærende, og der er selvfølgelig stort behov for at bremse løndumpningen fra udenlandsk arbejdskraft. Men det er bedre løsning at styrke fagforeningerne og deres muligheder for at afsløre urimelige forhold for udenlandske lønmodtagere.

At løndumpning overhovedet er et problem, skyldes vores medlemskab af EU og herunder den frie bevægelighed for tjenesteydelser og arbejdskraft i EU-landene. Det har givet mulighed for omfattende brug af underbetaling og anden udnyttelse af lønmodtagere over alt i Europa – og også givet kriminelle virksomheder mulighed for at fortrænge ordentlige og seriøse virksomheder.
Det er klart at det vækker vrede i mange lande, og det var en af årsagerne til at et flertal af englændere stemte ja til Brexit. Derfor skal vi naturligvis alle arbejde for at EU gør meget mere for at bremse ulemperne ved den frie bevægelighed.

Men vi kan også gøre noget i Danmark; her er indførelse af kædeansvar utvivlsomt det bedste redskab. Det er indført i flere kommuner, men mærkeligt nok ikke i Favrskov. Med kædeansvar kan man ellers komme efter de bagmænd som underbetaler udenlandsk arbejdskraft eller på anden måde behandler dem dårligt – som vi for nylig så det med de filippinske chauffører der boede i en slumlejr i Padborg.

Det lyder besnærende med lovbestemt mindsteløn, men det giver ingen garanti for at løndumpningen ophører. Man kan udnytte udenlandsk arbejdskraft på mange andre måder end ved at give dem lav løn.

Fleksibel tilbagetrækningsalder: Uansvarlig eller utilstrækkelig?
Det er et stort tilbageskridt at hæve pensionsalderen. Fagbevægelsen har altid kæmpet for kortere arbejdstid, og jeg forstår ikke at Socialdemokraterne her vil svigte deres historiske rødder – og deres vælgere – ved at hæve pensionsalderen og dermed den tid vi skal tilbringe på arbejdsmarkedet.

Det er også helt absurd, fordi der jo ikke er nogen der aner hvordan behovet for arbejdskraft bliver i fremtiden. Vi ved der kommer flere robotter og mere kunstig intelligens, og det vil alt andet lige føre til mindre behov for menneskelig arbejdskraft, i hvert fald i en del brancher – sikkert flere end man umiddelbart tror.

Enhedslisten vil derfor arbejde for at pensionsalderen igen bliver sat ned til 65 år for alle, og vi vil også gerne have den længere ned. Det betyder at vi vil stemme for alle forslag der vil sænke pensionsalderen, også selv om det kun gælder for nogle. Men jeg vil altså helst sætte pensionsalderen ned for alle. Det er et åbenlyst problem at Socialdemokraternes forslag kun forholder sig til dem der er fysisk nedslidt. Mange bliver jo faktisk psykisk nedslidt, og det kan være ligeså ødelæggende.

Heldigvis er der i dag mange der har lyst til at arbejde til de er ældre end 65, og jeg arbejdede da også selv til jeg var 68. Men det er bare ikke alle der orker at blive ved så længe – for slet ikke at snakke om 70 eller flere år.

Der er derfor i mine øjne brug for at gøre arbejdsforholdene bedre på alle landets arbejdspladser og at give bedre muligheder for løbende efteruddannelse – og i øvrigt er det også stadig et problem at mange arbejdsgivere ikke vil ansætte nogle der er over 60 år. Det skal vi have lavet om på.

Udflytning af statslige arbejdspladser: Reel virkelighed eller ”fis i en hornlygte”?
Udflytning af statslige arbejdspladser er fis i en hornlygte. De arbejdspladser den nuværende regering har flyttet ud, er jo intet mod den centralisering de udfører på alle andre områder. Jeg kan bare minde om den centralisering der ligger i Løkkes såkaldte Sundhedsreform. Og så kan man ellers se tilbage på alle de centraliseringer som borgerlige regeringer har gennemført i de seneste årtier – med Løkkes Kommunalreform som en af de rigtig slemme.

Vi har været heldige i Favrskov fordi byrådet har undladt at centralisere den kommunale forvaltning. Men i mange andre kommuner, også vore nabokommuner, er halvstore byer der før var kommunecentre, blevet reduceret til udkanter. Som følge af reformen er der også blevet lukket mange skoler rundt om i landet; det fører også til centralisering.

Det er udmærket med flere statslige arbejdspladser i provinsen, men det er for sent og slet ikke nok. Desuden er det også tåbeligt at flytte eksisterende institutioner til provinsen – når det er så få ansatte der vælger at flytte med, bliver arbejdspladserne nærmest lammet, og ventetiderne, fx i Ankestyrelsen, er blevet længere.

Det vil være langt bedre at gøre det mere attraktivt at leve i provinsen, og især i de tyndt befolkede områder. Her bliver busruterne lukket bl.a. fordi taksterne er blevet så høje at passagererne flygter. Og til sommer bliver der lukket 8 VUC-centre i provinsen. Det er et lammende slag for de områder bliver ramt. Også flere af de mindre gymnasier i provinsen er i farezonen.

Svaret er bl.a. bedre og billigere kollektiv trafik, og stop for de evindelige besparelser på uddannelsesinstitutionerne. Det er fint med nye statslige arbejdspladser provinsen, men udflytning af eksisterende arbejdspladser er dumt. Når man fortsætter centraliseringerne med den anden hånd, bliver det både til fis i en hornlygte og brød og skuespil

Regeringen og DF’s forslag til sundhedsreform
Jeg er meget imod regeringens forslag til sundhedsreform. Lars Løkke vil have at vores sundhedsvæsen skal centralstyres af udpegede bestyrelser og ’regnedrenge’. Enhedslisten vil have at det skal styres decentralt af folkevalgte politikere. EL var imod at nedlægge amterne, og vi er imod at der nu skal centraliseres endnu mere.

Regeringens primære formål er at spare på udgifterne, men de fleste af problemerne i det nuværende sundhedsvæsen skyldes at der allerede gennem mange år er blevet sparet alt for meget. Der er derfor brug for flere resurser i sundhedsvæsenet, ikke for endnu en stor reform.

Lars Løkke taler altid – og også i denne sammenhæng – om at det offentlige ’skal køre længere på literen’; resultatet bliver her at sundhedspersonalet skal løbe endnu hurtigere, og at tilbud der er for dyre, skal nedlægges eller flyttes. Efter kommunalreformen så vi hvordan mange kommuner – også Favrskov – blev nødt til at nedlægge små skoler. Vi kan frygte at det nu vil ske noget tilsvarende. Når det er ’regnedrengene’ der skal bestemme, vil det være oplagt at flytte resurser væk fra yderområderne.

Mange af elementerne i regeringens forslag er ellers ganske fornuftige; det er der vist almindelig enighed om. Men de pæne ord om nærhed dækker over endnu mere centralisering. Man skulle ikke tro regeringen ved, at kommuner, praktiserende læger og sygehuse allerede i dag arbejder sammen med patienten i centrum – og at der allerede nu gøres en stor indsats for at undgå indlæggelser, der ikke er nødvendige, men hvor problemet kan løses tæt på borgerens bopæl. Det er klart at det kan gøres bedre, men der arbejdes jo på det. Det er kun 13 år siden regionerne blev skabt, og det meste af den tid er gået med at omstrukturere og bygge de nye ’supersygehuse’. Der er derfor brug for ro og ikke endnu en gang kaos.

Vi ved endnu ikke hvordan regeringen vil finansiere deres forslag. Enhedslisten har derimod stillet et finansieret forslag om et løft på 2 mia. kr. til sygehusene, 1 mia. kr. til psykiatrien og en årlig vækst i bevillingerne på 2 % – det sidste primært for at holde trit med det voksende antal behandlingskrævende ældre.

Lad os ikke give tobakken videre til den næste generation
Enhedslisten ønsker at færre ryger – og især at færre unge ryger. Vi mener at det mest virkningsfulde tiltag er at hæve prisen (dvs. afgiften) på cigaretter. Erfaringen fra andre lande viser tydeligt at netop højere priser er det mest effektive tiltag for at begrænse rygningen.

Vi foreslår en stigning på 50 %. Det vil få en mærkbar effekt på især de unge, fordi de er mest følsomme overfor prisudsving. Man kan vælge en endnu større forhøjelse, men så skal den af sociale hensyn kombineres med en forhøjelse af det skattefrie bundfradrag.

Men det handler ikke kun om at forhindre de unge i at begynde at ryge; det handler også om at få dem til at stoppe igen. Vi ønsker derfor at tilbyde gratis rygestopkurser til unge – det kan betales af indtægterne fra den højere afgift.

En højere pris kan naturligvis ikke stå alene, og vi støtter alle andre forslag der kan gøre det mindre tillokkende at ryge. Først og fremmest skal rygning gøres forbudt alle steder hvor børn og unge modtager undervisning. Vi støtter også forslagene om at tobak bliver gemt af vejen i butikkerne, og at cigaretpakningerne bliver helt neutrale.