Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten i Favrskov

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten i Favrskov. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – De rød­grønne. Foreningens hjemsted er Favrskov kommune. Foreningen er stiftet i Hinnerup den 8. april 2014.

§ 2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.

§ 3. Medlemskab
Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

3.1 Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Favrskov kommune er medlem af Enhedslisten i Favrskov, medmindre de har anmodet om at blive overflyttet til en anden afdeling i Enhedslisten. Desuden kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl andre steder, være medlem af Enhedslisten i Favrskov, hvis de har anmodet landskontoret om det.

3.2 Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens årsmøde.

3.3 Der afholdes som udgangspunkt medlemsmøde i afdelingen hver anden måned, dog mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingens kontaktperson, som sikrer, at alle medlemmer så vidt muligt bliver indbudt elektronisk.

3.4 Valg af afdelingens bestyrelse foretages på Enhedslisten i Favrskovs generalforsamling. Valg af repræsentanter til udvalg og arbejdsgrupper i Enhedslisten i Favrskov kan foretages på generalforsamling eller på et medlemsmøde. De valgte skal fremgå af mødernes referater.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.1 Ordinær generalforsamling, afholdes så vidt muligt hvert år i februar, dog senest i marts. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Beretning fra valgte repræsentanter i byråd og lignende.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
7. Budget for det kommende år.
8. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af 2 suppleanter hvis muligt.
9. Valg af kasserer. Valg af 1 suppleant hvis muligt.
10. Valg af revisor. Valg af 1 suppleant hvis muligt.
11. Eventuelt.

4.2 Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til afdelingens medlemmer senest 4 dage før afholdelse af generalforsamling. Ændringsforslag kan stilles på mødet indtil behandling af punktet er afsluttet.

4.3 Alle afdelingens medlemmer har taleret og stemmeret på generalforsamlingen.

4.4 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ­ hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter ­ ved simpelt flertal.

4.6 Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent.

4.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer eller 1/3 af afdelingsbestyrelsen skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

4.8.1 Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af forslag til dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel. Ændringsforslag til dagsorden skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen udsender evt. ændringsforslag til dagsorden til alle medlemmer umiddelbart efter modtagelse.

4.8.2 Landsorganisationens Hovedbestyrelse og/eller forretningsudvalg kan i helt særlige situationer indkalde til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger med udgangspunkt i medlemsmødernes beslutninger.

5.1 Afdelingsbestyrelsen består altid af et ulige antal og er på mindst 3 medlemmer.

5.2 Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en kontaktperson umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde.

5.2.1 Såfremt den der er kontaktperson ikke længere ønsker at påtage sig dette hverv, udpeger bestyrelsen en anden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5.2.2
Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen og der ikke er suppleanter, der kan indtræde, og bestyrelsen bliver mindre end tre personer, eller af andre grunde ønsker supplering af bestyrelsen kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller afholde et medlemsmøde, hvor det fremgår af en dagsorden udsendt mindst 7 dage før mødet, at der er valg af nye bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen

5.3 Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

5.4 Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra afdelingsbestyrelsen og skal godkendes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden..

5.5 Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres beslutningsreferat.

5.6 Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelser og regionsråd.

6.1 Opstilling af kandidater til kommunalvalg og regionsråd foretages på en generalforsamling eller på et afdelingsmøde, hvor opstilling fremgår af indkaldelsen. Samtidigt kan der fastsættes procedure for opstilling og valg af opstillingsform.

6.2 Personer, der er opstillet af Enhedslisten i Favrskov, er ansvarlige overfor Enhedslisten i Favrskov og skal følge Enhedslistens politiske grundlag.

6.3 Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten i Favrskov og følge afdelingens politiske beslutninger. Generalforsamlingen eller et medlemsmøde, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden, kan nedsætte en baggrundsgruppe, som følger det daglige arbejde i kommunalbestyrelsen.

§ 7. Tegningsregler
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post­, giro­ og bankfuldmagter til kassereren. Alle betalinger og overførsler underskrives af kasserer og en i bestyrelsen.

7.1 Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2 Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af min. 2/3 af afdelingsbestyrelsen.

7.3 Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten – De rød/grønne

§ 8. Foreningens formue
Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

8.1
Afdelingen får sine midler fra: ­ medlemskontingent ­ partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen, indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9.1 Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

9.2 Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets afslutning.

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3­dels flertal af de fremmødte på en ordinær generalforsamling.

§ 11. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3­dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

11.1
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.