Peder Meyhoff

Seniorbofællesskaber, flere almene lejeboliger, naturbørnehave og klimahandling…NU!

Jeg er kommet lidt op i årene, og det gør at jeg naturligt er meget opmærksom på byrådets ældrepolitik. Her er jeg uenig i det budgetforslag som byrådets flertal (alle partier minus EL) netop har aftalt. Selvom antallet af ældre vil vokse i de kommende år, lægger byrådsflertallet ikke op til at øge udgifterne. Tværtimod planlægges der med besparelser. Altså flere ældre, færre penge. Det holder ikke!

Jeg mener det er særlig vigtigt at gøre mere for at bekæmpe ensomheden. Også fordi ensomme ældre ofte er mere syge end andre. At bekæmpe ensomhed er derfor med til at forebygge udgifter til læger og sygehuse. En måde man kan imødegå ensomhed er ved at etablere seniorbofælleskaber hvor man har mulighed for at være aktive i fællesskab med andre.

Det er svært at være ensom i et seniorbofællesskab, men det er ikke alle der ønsker at flytte i bofællesskab, og derfor skal der generelt opføres flere ældre- og plejeboliger. Jeg ser meget gerne at boligforeningerne får gode muligheder for at bygge både almindelige ældreboliger og seniorbofællesskaber i alment regi.

Et andet område hvor der kommer flere borgere, er børn. Og de kommer især i den sydøstlige del af kommunen. Der er allerede nu pres på pasningsordningerne, og der er derfor behov for en planlagt udbygning. Her foreslår jeg at kommunen opretter en naturbørnehave. Det er en stor succes i andre kommuner, bl.a. i Syddjurs. Og en naturbørnehave vil typisk være noget billigere at opføre, så også på den måde er den til fordel for kommunens borgere.

Vigtigst er dog klimaet. Alt hvad byrådet beslutter, og kommunen udfører, skal i så høj grad det overhovedet er muligt, være klimaneutralt. Økonomiudvalget skal omdøbes til et Økonomi- og Klimaudvalg og fremover vurdere alle sager ud fra deres klimabelastning.

Også af hensyn til klimaet og biodiversiteten er den budgetaftale som byrådets flertal har aftalt, ikke god nok. Der mangler visioner og ambitioner. Der er lidt skovrejsning, en lille cykelsti, noget bygningsrenovering og nogle andre mindre ting. Fint nok, men alt for lidt.

Jeg vil blandt andet have meget mere bæredygtigt byggeri, et lokalt klimaråd, en klimaplan der også forholder sig til klimabelastningen fra landbruget og transporten, en bedre og billigere kollektiv trafik, også lavere takster i flextrafik, og cykelstier mellem kommunens største byer.

Jeg er 72 år og aktiv pensionist. Inden det har jeg bl.a. været møbelsnedker, undervisningsassistent, sprogkonsulent, it-lærer og lærer på Teknisk Skole. De sidste 14 år var jeg lærer på Teknisk Gymnasium i Århus. Undervejs har skrevet adskillige bøger, den seneste er netop udkommet.

Fra 1994 til 2006 var jeg medlem af Århus amtsråd, og fra 2014 til 2017 var jeg medlem af Favrskov byråd, begge steder valgt for Enhedslisten. I denne periode er jeg førstesuppleant til byrådet.

Jeg bor sammen med min kone i det (næsten) økologiske bofællesskab Overdrevet i Hinnerup. Her har vi boet siden Overdrevet blev bygget for 41 år siden. Min sidste bog handler netop om Overdrevet og bofællesskaber.

Jeg har to børn og fem børnebørn.

Læs mere – fx mine læserbreve:

Jeg har i løbet af det sidste års tid skrevet disse læserbreve: